Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 18-25
Tin Mừng: Mc 10, 32-45
" ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em".
Khi ấy, Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? " Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? " Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Suy niệm

Chúng ta đã từng thấy nhiều nhà lãnh đạo dân sự nhận mình là đầy tớ của dân. Nhưng không, họ đã thành chủ nhân ông đẩy nhiều người vào cảnh điêu tàn vì thiếu giá trị của đức tin, gạt Thiên Chúa ra ngoài và đề cao vật chất. Ước chi, họ được Lời Chúa biến đổi để thực sự phục vụ trong yêu thương.

Đăng nhận xét