Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016 | 15:30

Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11
Tin mừng: Ga 17, 20-26
"Xin cho họ được hoàn toàn nên một".
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Suy niệm

Mối dây đức tin của Kitô hữu không hề bị đứt quang từ thời các Tông đồ. Dù trước dù sau, mối dây hiệp nhất trong đức tin vẫn là chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người và cứu chuộc chúng ta. Như Chúa Cha và Chúa Con là một, các Tông đồ và Kitô hữu cũng được mời gọi và mỗi ngày cần trở nên một với nhau trong Thầy Giêsu  như thế.

Lạy Cha, xin cho Giáo hội được luôn hiệp nhất. Amen.

Đăng nhận xét