Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 10-16
Tin Mừng: Mc 10, 28-31
"Anh em nhận được gấp trăm ngay ở đời này cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau".
Khi ấy, Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! " Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

Suy niệm

Phê-rô đã hỏi Thầy về phần thưởng cho chọn lựa theo Thầy. Hẳn ông nghĩ  về lợi lộc trần gian với chức tước địa vị, tiền tài danh vọng. Nhưng không, Thầy lại hướng ông tới phần thưởng mai hậu cùng với sự ngược đãi và bắt bớ ngay trần gian này. Điều khiến cho các ông thấy được mình được gấp trăm là thấy được ý nghĩa và giá trị của chọn lựa một phong cách sống dẫn đưa tới cuộc sống mai hậu. Đó mới là sức mạnh để tất cả những người theo Chúa hướng tới.
Lạy Chúa, có thể khi theo Chúa, chúng con vẫn còn toan tính theo kiểu trần gian. Nhưng, xin hãy hoán cải con, lạy Chúa.

Đăng nhận xét