Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gđ 17, 20b-25
Tin Mừng: Mc 11, 27-33
"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?"

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! " Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

Suy niệm

Câu hỏi được người ta dùng để tìm kiếm, khai thác một thông tin mới hoặc để khẳng định vấn đề nào đó có trước. Những câu hỏi này thường giúp ta tăng triển trong giao tiếp cũng nhưng tăng cường các mối quan hệ. Song cũng có những câu hỏi không phải để hỏi nhưng để gài bẫy hay là muốn triệt hạ ai đó. Đó là dạng câu hỏi của của giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái trong Tin mừng hôm nay. Nhưng, Đức Khôn Ngoan sẽ dạy ta biết phải nói gì. Câu hỏi hôm nay của Đức Giê-su  là minh chứng. Khôn ngoan của người không phải đến từ phàm nhân nhưng đến từ Thiên Chúa.

Đăng nhận xét