Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33
Tin Mừng: Ga 14, 1-6
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? " Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Suy niệm

Đức Phật nói: ta không phải là con đường, ta chỉ chỉ cho các người con đường. Nếu các người thực hành thì các ngươi đạt quả giải thoát.
Đức Giê-su  nói với ta: Thầy là con đường. Không phải con đường nào đó chung chung, nhưng là con đường dẫn ta tới sự thật và sự sống, con đường đến với Cha. Con đường ấy bao người đang nhọc công tìm kiếm. Con đường ấy biết bao hiền triết chỉ mà chưa thấy thực sự. Lẽ nào chúng ta cứ mãi mò mẫm mà không chịu bước lên.
Lạy Cha, xin giúp con biết mau lẹ và vui mừng bước lên đường Giê-su  hầu đạt được ơn cứu độ là chính Cha. Amen

Đăng nhận xét