Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016 | 21:52

Bài Ðọc I: Cv 5,27b-32.40b-41
Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần.
Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!"

Bài Ðọc II: Kh 5,11-14
Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền.
Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: "Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng". Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: "Chúc Ðấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Ðấng hằng sống muôn đời.
Tin mừng: Ga 21,1-14
Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!
Khi ấy, vừa rạng đông, lúc các môn đệ đang ở bờ biển, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển Tibêria, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

 Suy niệm

Biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu đã làm thay đổi cuộc đời các Tông đồ và môn đệ. Từ những con người nhút nhát, sợ hãi và ít học, các ông trở thành những người khôn ngoan, thông minh, can đảm. Họ đã dành cả cuộc đời mình để rao giảng và làm chứng về sự phục sinh của Chúa. Ngay cả bắt bớ, tù đày, và cái chết cũng không lay chuyển niềm tin các ông.


Như các môn đệ xưa, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi xác tín vào Chúa Kitô Phục sinh và dấn thân cho việc loan báo Tin mừng. Xin cho mỗi cho mỗi chúng ta ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, biết tuyên xưng và sống niềm tin vào Đấng Phục Sinh qua thái độ khiêm tốn, yêu thương và chân thành phục vụ mọi người.

Đăng nhận xét