Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52
Tin Mừng: Ga 14, 7-14
"Ai thấy Thầy là thấy Cha".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.

Suy niệm

Con đường thiền của Phật Giáo hướng tới là đạt Niết Bàn, hòa đồng cũng Vũ Trụ. Con đường mà các Guru Ấn Độ dạy ta tu tập là hòa mình vào với Đại Ngã. Một Đại Ngã thực sự chưa thể cảm được và thật khó diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, con đường ấy rất gần và rất cụ thể. Con đường nên một với Giê-su . Nên một với Giê-su  là nên một với ĐẠI NGÃ. Trong Giê-su , ta thấy và có con đường.

Đăng nhận xét