Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Lễ Truyền Tin Cho Ðức Mẹ (25/3 dời lại 4/4/2016)

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016 | 20:20

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14
"Này đây trinh nữ sẽ mang thai".
Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
Bài Ðọc II: Dt 10, 4-10
"Sách thánh đã chép về con: Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài".
Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. 

Tin mừng: Lc 1, 26-38
"Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy Niệm


Lễ Truyền tin năm nay được dời lại và cử hành ngay sau tuần bát nhật Phục Sinh thật ý nghĩa. Ngay khi Đức Maria nhận lời sứ thần, Thiên Chúa đã đi vào lịch sử và giới hạn mình trong gia đình của một người Dothái. Thì hôm nay, bằng lời xin vâng trọn hảo, Đức Giêsu, Thiên Chúa giáng sinh một cách viên mãn trong tâm hồn tín hữu và những ai thành tâm tìm kiếm Người. Chính chúng ta, giờ đây, trở thành ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự trị. Chính chúng ta sẽ sắm vai Mẹ Maria  để một lần nữa hạ sinh Thiên Chúa cho trần thế. Tạ ơn Chúa vì ân huệ lớn lao này!

Đăng nhận xét