Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12
Tin Mừng: Mt 10, 1-7
"anh em  hãy đến với các con chiên lạc nhà It-ra-el".

Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:  Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

Suy niệm

Nếu như các Tông đồ xưa kia được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho các chiên lạc nhà Israel, thì ngày nay sứ mạng ấy rất phù hợp với chúng ta; bởi vì xung quanh chúng ta còn biết bao người chưa đón nhận Tin Mừng. Vì thế, chúng ta đừng để mất cơ hội loan báo Tin Mừng cho những người sống xung quanh chúng ta, bằng chính đời sống đức tin của mình : bằng cả lời nói và hành động.

Xin cho chúng ta ý thức bổn phận và trách nhiệm loan báo Tin Mừng của mình, như thánh Phaolô đã nói : Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. (1 Cr 9, 16-17).

Đăng nhận xét