Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20
Tin Mừng: Mt 12, 46-50
"Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ tôi và là anh em tôi".
Khi ấy, Đức Giê-su  còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 Suy niệm

"Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?". Ai nói với mẹ của mình như vậy chắc chắn sẽ làm mẹ mình đau lòng. Với Mẹ Ma-ri-a  thì không như vậy. Bởi vì trong số loài người chúng ta, không ai có thể sánh bằng Mẹ Ma-ri-a  trong việc lắng nghe và thực hiện lời Chúa. Vì vậy khi Chúa Giê-su  đặt câu hỏi và trả lời cho dân chúng về mẹ mình thì, Người như muốn giới thiệu cho chúng ta về mẫu gương lắng nghe và thực hành lời Chúa : đó là Mẹ Ma-ri-a . Qua đó, Người còn muốn giới thiệu với chúng ta một người Mẹ và một gia đình thiêng liêng của Người nữa : Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.

Xin cho chúng ta biết làm theo ý Cha trên trời, để xứng đáng được gọi là anh chị em của Chúa Giê-su .

Đăng nhận xét