Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gr 26, 11-16. 24
Tin Mừng: Mt 14, 1-12
"Vua Hê-rô-đê sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an".

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. [...]

Suy niệm


Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.. Quả thật, thánh Gioan không chỉ làm chứng bằng lời giảng, nhưng còn bằng chính mạng sống của mình, để làm chứng cho ánh sáng khi thánh nhân vạch trần tội lỗi của vua Hêrôđê. Ước chi mỗi người chúng ta biết sống theo gương thánh Gioan, can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống, dù phải hy sinh cả mạng sống, để giúp cho những người lầm đường lạc lối tin nhận Chúa là ánh sáng và trở về với Ngài.

Đăng nhận xét