Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Người gieo giống khờ dại

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-17
Tin Mừng: Mc 4,1-20

"Người gieo đi ra gieo giống"

Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
"Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm." Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! " […]

Suy niệm

Người gieo giống này thật khờ dại. Chọn chỗ đất tốt mà gieo hầu mong vụ mùa bội thu chứ ai lại chỗ nào cũng gieo. Song ngẫm lại, ta mới hiểu được tình thương diệu kỳ của Chúa.
Nếu Việt Nam ta có câu: có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thì hạt giống Lời Chúa cùng với ân sủng, cho dù mảnh đất ta có chai sạn đến đâu cũng có thể cải biến thành đất tốt. Điều quan trọng là ta có dám thay đổi.
Ước mong chúng ta không phụ lại lòng quảng đại vô bờ của Chúa.

Đăng nhận xét