Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Một giây thôi!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016 | 12:41

Bài Ðọc I: 2 Sm 12, 1-7a, 10-17
Tin mừng: Mc 4, 35-41
"Người này là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh?"
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"


 Suy niệm

Trong cuộc sống, nhiều khi ta cũng giống như các môn đệ ngày hôm nay. Thầy Giêsu vẫn ở ngay đây nhưng ta chẳng nhận ra, ta vẫn lo sợ trước bão tố cuộc đời. Song, chỉ một giây thôi, một giây ta nhớ tới và nhắc tên Người, Người sẵn sàng ra tay cứu giúp và đưa ta vượt khỏi sóng biển trần gian.

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng, mọi sự đều tuân phục Lời Ngài. Vì thế, chúng con vững dạ an tâm vì luôn có Chúa ngay bên. Con xin tạ ơn Chúa.

Đăng nhận xét