Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Chúa Gọi

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 1 Sm 24, 3-21
Tin Mừng: Mc 3, 13-19

"Đức Giê-su  gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người".

Khi ấy, Đức Giê-su  lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Suy niệm

Đức Giê-su  gọi những kẻ người muốn. Điều quan trọng là thế. Thiên Chúa muốn chọn gọi ai là do Người. Người chọn ta không phải vì ta có khả năng này khả năng kia. Người chọn ta vì ta là ta để ta ở với Người dẫu ta còn đầy khiếm khuyết.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã thương chọn gọi chúng con. Xin cho chúng con biết ở lại với Người để cuộc đời luôn cảm nếm được niềm vui vì có Chúa ở cùng. Amen.

Đăng nhận xét