Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thứ Hai sau Chúa nhật III Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017 | 15:48

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri: Hr 9,15.24-28

Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai cho những ai trông đợi Người.

Thưa anh em, Đức Ki-tô là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

Đáp ca : Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.1a)

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.
Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương !

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.


Tung hô Tin Mừng  :  x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 3,22-30

Xa-tan đã tận số.

Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

Suy niệm

Xưa thầy Giêsu trừ quỷ và chữa lành tận căn cho con người thì người ta gán cho người là lấy thể quỷ vương mà trừ. Nay, tại Việt Nam, nhiều người tốt hết lòng vì dân cũng đang bị gán mác phản động và phá hoại.

Xưa người ta sợ ma, sợ quỷ vì không biết chúng là ai nhưng giờ người ta phủ nhận luôn cả sự hiện diện của nó bằng cách đi theo nó. Đó là nguồn cơn của mọi loạn lạc. Ma quỷ không chỉ ám mà còn chiếm đoạt luôn cả con người. Một khi chiều theo nó, họ sẽ chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa và chẳng cần đến người. Đó là điều Xatan lấy làm vui thích. Đó là trọng tội Thiên Chúa không thể tha và không bao giờ tha không phải vì người không tha nhưng vì ta khước từ và không muốn thiên Chúa tha thứ.

Lạy Chúa, ông Hoàng Thế Gian đang phỉnh gạt chúng con. Nhiều khi chúng dùng cả những việc tốt để đánh lừa chúng con vì chúng là vua gian trá. Song nhiều khi, chúng con đánh đồng lòng tốt của những người khác với mưu ma chước quỷ. Xin ban cho chúng con Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên tòa Chúa, để chúng con biết chúng con cần Chúa. Amen

Đăng nhận xét