Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 Tm 2, 8-15
Tin Mừng: Mc 12, 28b-34
"Chẳng có điều răn nào quan trong hơn các điều răn đó".
Khi ấy, có một người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giê-su  và hỏi rằng: Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? " Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

suy niệm


 Tháng 1/2015, án phong chân phước đã được mở cho chị Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào Focolare hay tổ ấm nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các anh em Kitô. Câu nói nổi tiếng của chị là “Những chiến tích không có tình yêu thì chỉ tày là mây khói”. Quả vậy,mọi sự đều trở thành mây khói nếu người Kitô hữu không làm mọi việc trong lòng mến – mến Chúa và yêu người. Xin Chúa cho chúng ta biết làm chứng cho tình yêu ấy bằng chính đời sống của mình.

Đăng nhận xét