Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19
Tin Mừng: Mt 8, 5-17
"Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy".
Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. […] Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Suy niệm


Là một sĩ quan quân đội nên viên đại đội trưởng hiểu được sức mạnh của “mệnh lệnh từ cấp trên” : Tôi bảo người này : “Đi !”, là nó đi, bảo người kia : “Đến !”, là nó đến…. Vì thế, ông đã xin Chúa Giê-su  dùng “Lời quyền năng” của Người mà chữa cho người đầy tớ của ông. Ông tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Và quả thật, Chúa Giê-su  đã ra lệnh và người đầy tớ của viên đại đội trưởng đã được khỏi bệnh. Xin cho chúng ta có được đức tin vững mạnh như viên đại đội trưởng, để chúng ta được Chúa chữa lành, mỗi khi chúng ta cầu xin Người.

Đăng nhận xét