Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016 | 15:38

Bài Ðọc I: 2 Sb 24, 17-25
 Tin Mừng: Mt 6, 24-34
"Anh em đừng lo lắng về ngày mai".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: [...]
"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Suy niệm

Lịch sử Việt Nam đang biến chuyển. Dân Việt đang khốn đốn. Cứ sự tình, không ai có thể giải quyết. Nhưng, Kitô hữu Việt Nam vốn là một số rất nhỏ, chúng ta xin giao phó nước Việt vào ban tay Chúa quan phòng. Xin Chúa thương giữ gìn.

Đăng nhận xét