Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016 | 20:08

Bài Ðọc I: 1 V 17, 7-16
Tin Mừng: Mt 5, 13-16
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian".
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Suy niệm

Bản chất của ánh sáng là tỏa lan. Nếu bị nhốt lại thì không còn là ánh sáng. Vì thế, Kitô hữu là ánh sáng vì đã được tháp nhập vào ánh sáng Kitô. Ánh sáng Vĩnh Cửu soi đường cho nhân loại.
Lạy Chúa, xin cho con biết mình thuộc về con cái sự sáng để sống sao là chứng cho nhân loại nhận biết Cha – Ánh Sáng vĩnh cửu đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Amen.

Đăng nhận xét