Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016 | 22:33

Bài Ðọc I: St 17, 3-9
Tin mừng: Ga 8, 51-59***
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Dothái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".

Suy niệm

"Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi" (Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) - Benjamin Franklin

Vậy đó, nếu cuộc sống thiếu nhận thức và vô giá trị thì chúng ta đã chết từ lâu. Nhưng không, cuộc đời này trở nên có giá trị vì chúng ta có đích đến. Đích đến ấy là Thiên Chúa. Đích đến ấy ta có thể cảm và chạm được nơi con người Đức Giêsu, niềm vui và lẽ sống của chúng ta. Vì thế, dù sống 25 tuổi nhưng thực sự ta đã sống trên 75 rồi.

Đăng nhận xét