Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016 | 17:40

Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12

Tin mừng: Ga 5, 1-3a. 5-16
"Người ấy liền được khỏi bệnh".
Hôm đó là ngày lễ của người Dothái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Dothái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi.

Suy niệm

Đức Giêsu trông thấy và biết tình trạng của anh bất toại. Điều quan trọng với người có đức tin là đây. Chúng ta luôn biết Thiên Chúa thấy và thấu hiểu điều ta mong muốn. Người vẫn luôn cất tiếng hỏi xem ta cần gì, nhưng ta có cố gắng để lết đến hồ nước Sự Sống là chính Đức Giêsu hay không. Nếu ta đã cố gắng rồi mà vẫn chưa được thì chính dòng Nước Chữa Lành ấy sẽ tự đến và thanh tẩy ta khỏi tình trạng bất toàn.

Lạy Chúa, cho dù thế nào, xin đừng để con mất đức cậy trông. Amen.

Đăng nhận xét