Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016 | 21:51

Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-32
Tin mừng: Mt 28, 8-15
"Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilêa.Họ sẽ được gặp thầy ở đó".
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Dothái cho đến ngày nay.

Suy niệm

Tin mừng Phục Sinh đã được loan báo đầu tiên cho các phụ nữ. Đối với văn hóa Dothái, các bà là những con số không tròn trĩnh. Nhưng với Thiên Chúa, các bà là những người được Chúa yêu vì và giao cho trọng trách quan trọng: loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các Tông đồ.
Lạy Chúa, xin đừng để rào cản văn hóa ngăn chúng con lại nhưng xin ban cho chúng con ánh mắt phục sinh của Chúa.

Đăng nhận xét