Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016 | 20:05

Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9
Tin mừng: Ga 8, 21-30
"Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được"…
Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".
Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài". […]

 Suy niệm 

Càng gần đến Tuần Thánh, Giáo hội càng cho chúng ta những bài đọc đưa đến đỉnh điểm của mạc khải. Mạc khải trọn vẹn nhất là khi Con Người được giương cao lên vì khi đó, ta hiểu Người là Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu cứu vớt và đưa chúng ta lên cao với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được bước vào con đường Người đã đi.

Đăng nhận xét