Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016 | 21:53

Bài Ðọc I: Cv 2, 36-41
Tin mừng: Ga 20, 11-18
"Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi".
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

 Suy niệm

Tôi đã thấy cũng có nghĩa là tôi đã gặp. Đây là điểm cốt lõi làm thay đổi suy nghĩ và lối sống của Kitô hữu: gặp được  Chúa.

Gặp Chúa không phải là diện đối diện hữu hình nhưng là xác tín Chúa luôn hiện diện và đồng hành với tôi trong mọi cảnh  huống cuộc đời. Cuộc đời Kitô hữu phải toát lên và làm chứng cho điều này: Tôi đã thấy Chúa.

Đăng nhận xét