Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Chúa Nhật 23C Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016 | 12:51

Bài Ðọc I: Kn 9,13-18
Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.
Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.
Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.
Bài Ðọc II: Plm 9b-10.12-17
"Xin anh hãy đónnhận anh Ônêximô không phải như một nô lệ nhưng như một người anh em rất thân mến?"
Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.
Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

Tin mừng: Lc 14,25-33
"Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Suy niệm


Từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình hằng ngày là điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Đức Giê-su. Người môn đệ đích thực cần đặt Đức Giê-su lên trên mọi giá trị trần thế khác, qua việc chọn lựa và từ bỏ. Từ bỏ mọi sự, ngay cả những tương quan mật thiết nhất và ngay cả “chính mình”, nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ và chết, nhất là chết cho “cái tôi” của mình, như cái giá phải trả cho việc đi theo Đức Giê-su đối với người môn đệ đích thực của Người. Xin cho mỗi chúng ta có đủ can đảm và nghị lực để dấn bước theo Chúa cho đến cùng. 

Đăng nhận xét