Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016 | 07:40

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20
Tin mừng: Mt 20, 17-28
"Họ sẽ kết án xử tử Đức Giêsu ".
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người,…” Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được".

 Suy niệm

Quyền lực là cái chi chi mà con người thèm khát đến thế?! Có lẽ, đây cũng là cái lợi, dưới một danh nghĩa nào đó khi đến với Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người theo gót Thầy Giêsu cần phải được thanh lọc, như thuốc đắng thanh lọc bệnh tật. Đi vào con đường của Thầy chính là cách tốt nhất để chúng ta ngày một gần hơn với Thầy.

Lạy Thầy! Xin hãy cho con được đi theo con đường Thầy đã đi.

Đăng nhận xét