Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Chân giả-giả chân

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016 | 22:04

Bài Ðọc I: 1 V 8, 22-23. 27-30
Tin mừng: Mc 7, 1-13
"Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm".
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Dothái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người".

Suy niệm

Khi nói về ai đó không thật lòng, người Việt hay nói là kẻ đầu môi chót lưỡi. Nghĩa là nó không xuất phát từ sự chân thành, tự thiện chí của kẻ nói mà đơn giản chỉ là sự phô bày và phô trương. Những lời nói đó chẳng có giá trị chi ngay cả khi nó thực hiện hết thảy những gì theo quy tắc ứng xử vì nó không thật.

Có lẽ, đây cũng là điều mà Thầy Giêsu muốn chúng ta thoát khỏi não trạng vụ luật và vụ hình thức của người Pharisêu khi bảo vệ các môn đệ của mình lúc các ông vi phạm truyền thống của tiền nhân.

Đăng nhận xét