Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Chúa Nhật 28C Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016 | 07:24

Bài trích sách các vua quyển thứ hai: 2Cv 5,14-17
"Ông Na-a-man quay trở lại gặp người của Thiên Chúa".


Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: "Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây."Ông Ê-li-sa nói: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả." Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối.Ông Na-a-man nói: "Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài ĐỨC CHÚA.


Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô Tông đồ gửi ông Ti-mô-thê: 2Tm 2,8-11
Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người.

Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô,
Đấng đã sống lại từ cõi chết,
Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít,

Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

Đây là lời đáng tin cậy:
Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.


 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca:: Lc 17,11-19
"Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người này".

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! " Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ". Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."


 Suy niệm

Sống ở đời ai cũng mang ơn người khác, do vậy, việc biết ơn là điều rất cần thiết đối với mỗi người. Thế nhưng trong cuộc sống, người ta chỉ muốn người khác biết ơn mình, còn mình thường hay quên lãng, không muốn biết ơn người đã làm ơn cho mình.


Câu chuyện Tin mừng hôm nay là câu chuyện vui ít buồn nhiều, vì mười người phong cùi cùng nhận được hồng ân Thiên Chúa, mười người đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay trở lại cám ơn Chúa. Buồn hơn, anh ta lại là một người ngoại giáo, còn chín người “có đạo” kia lại làm ngơ trước ơn huệ lớn lao của Thiên Chúa. Có lẽ thái độ vô ơn của chín người “có đạo” cũng đòi chúng ta phải xét lại lối sống của mình.  Chúng ta cần mở to con mắt đức tin để nhận ra “mọi sự đều là ân sủng” Chúa ban, mà dâng lời cảm tạ Chúa. 

Đăng nhận xét