Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016 | 23:14

Bài Ðọc I: Ed 36, 23-28
Tin mừng: Mt 22, 1-14
"Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới".
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Suy niệm


Dân Dothái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Thế nhưng khi Chúa Giêsu  mời gọi họ vào dự tiệc cưới Nước Trời, họ lại từ chối. Vì thế các dân ngoại được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước Trời. Và mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn vào Nước Trời. Đừng như người Dothái xưa kia mà chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa. Nhưng để được vào dự tiệc cưới Nước Trời, chúng ta cần có y phục lễ cưới, tức là đời sống đức tin của chúng ta.

Đăng nhận xét