Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018 | 21:50

Bài trích sách Sáng thế: St 17,3-9
Ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc.
3 Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống.
Thiên Chúa phán với ông rằng : 4 “Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi : ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều : Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. 7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn ; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”
9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham : “Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.”
Đáp ca: Tv 104,4-5.6-7.8-9 (Đ. c.8a)
Đ.Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.
Đ.Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.
Đ.Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.
Đ.Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Tung hô Tin Mừngx. Tv 94,7b.8a
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,
nhưng hãy nghe tiếng Chúa.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 8,51-59
Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”
52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’
53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”
57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Suy niệm

Abraham là cha của kẻ tin, những kẻ thừa hưởng lời hứa và lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho ông. Vì vậy, bất kể ai trong chúng ta, từ xưa đến nay, nếu thực sự nhận biết đều mong chờ ngày của Thiên Chúa, ngày lời hứa được thực hiện đều là con cháu Abraham. Và nay, lời hứa được thực hiện nơi chính Đức Giêsu. Lời hứa ấy không chấm dứt khi Đức Giêsu về trời nhưng chúng chúng ta tiếp tục cho niềm vui ấy vang xa và lớn mãi. Ước gì mỗi gia đình trở thành nôi của hạnh phúc và là cảnh tiên trưng hạnh phúc nước trời mai sau.

Đăng nhận xét