Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

If i were not a Catholic - Nếu như tôi không là người Công giáo

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015 | 08:32


Tổng Giám mục New York : Venerable Fulton Sheen
Tranh internet
Nếu tôi không là người Công Giáo và đang tìm kiếm một Giáo hội  thật sự trong thế giới ngày nay. Tôi sẽ tìm một Giáo hội mà không đồng hành hoàn toàn với thế gian này. Nói cách khác là tôi sẽ tìm một Giáo hội mà thế giới này ghét bỏ. Lí do của tôi khi làm như thế là vì rằng : Nếu Chúa Kitô ngự trị trong bất kì một một Giáo hội nào đó trên thế giới hôm nay thì chắc chắn Ngài vẫn  bị ghét bỏ giống như khi Ngài ở trần gian bằng xương bằng thịt.


Nếu bạn muốn tìm kiếm Chúa Kitô rồi thì tìm kiếm một Giáo hội mà Giáo hội đó không đồng hành với thế giới. Hãy tìm kiếm một Giáo hội bị ghét bỏ giống như Chúa Kitô bị ghét bỏ bởi thế gian.

Tìm kiếm một Giáo hội bị kết án bởi dừng lại phía sau thời gian, giống như Chúa của chúng ta bị lên án là cao ngạo và không bao giờ học hỏi.

Tìm kiếm một Giáo hội mà người ta phỉ nhổ vào vì địa vị thấp hèn trong xã hội, giống như họ đã phỉ nhổ vào Chúa Kitô của chúng ta bởi vì Người đến từ Nazareth. 

Tìm kiếm một Giáo hội bị kết án là chứa chấp ma quỉ, giống như Chúa Kitô của chúng ta bị kết án là bị quỉ ám,  là chúa quỉ.

Tìm kiếm một Giáo hội mà trong những thời kì đen tối, loài người nói rằng Giáo hội đó phải bị hủy diệt nhân danh thiên Chúa giống như loài người đã đóng đinh Chúa Kitô và cho rằng họ đã phục vụ Thiên Chúa.

Tìm kiếm một Giáo hội mà thế giới này bác bỏ bởi vì Giáo hội đó tuyên bố sự không thể sai lầm, giống như quan tổng trấn Philatô bác bỏ Chúa Kitô bởi ông gọi chính ông mới là Chân lí.

Tìm kiếm một Giáo hội thừa nhận sự  nhầm lẫn về những quan điểm xung khắc lẫn nhau, các tín hữu của Giáo hội yêu thương nhau giống như họ yêu mến Chúa Kitô và tôn trọng tiếng gọi của chính Giáo hội cũng như tiếng gọi trên hết của Người đặt nền tảng cho Giáo hội,

Và rồi sự hồ nghi sẽ lớn dần, rằng nếu Giáo hội đó không được ưa chuộng bởi  quần chúng mang tinh thần của thế tục, thì đó là vì Giáo hội không mang tính trần tục và nếu đó là Giáo hội không mang tính trần tục  thì đó là Giáo hội của một thế giới khác.  

Khi Giáo hội đó thuộc về một thế giới khác, thì  Giáo hội đó sẽ được yêu mến vô hạn và cũng bị ghét bỏ vô hạn cũng như người ta đã từng làm vậy với chính Chúa Kitô. Thế nhưng, chỉ có thể là Thiêng Liêng thì mới có thể bị ghét bỏ vô cùng lẫn yêu thương vô tận.

Vì vậy : Giáo hội là Thiêng Liêng  


Đăng nhận xét